Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/2/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i ich wdrożenie na potrzeby centrali KBW. Niniejsze postępowanie podzielone jest na 2 (dwie) następujące części:
Część 1 zamówienia: dostawa i wdrożenie na potrzeby centrali KBW: serwera aplikacyjnego kompatybilnego z obudową Blade LENOVO Flex System Enterprise Chassis 8721UGV  – 4 szt.
Część 2 zamówienia: dostawa i wdrożenie na potrzeby centrali KBW: serwera rack typu 1 – 4 szt.; serwera rack typu 2 – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja i wymagania Zamawiającego) został zawarty w szczególności w zał. numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.